Di Dân

Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân

Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân

Sau khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội, các tín hữu có bổn phận trở thành chứng nhân Phúc Âm, đồng thời có quyền được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo để đạt tới sự trưởng thành nhân bản

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.