Gx.Hưng Văn Mừng Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Mừng Lễ Hai Thánh Phêrô & Thánh Phaolô

Bổn mạng hai Cha Phó

Tập đoàn ghe Hà Tĩnh

một số quý Ông HĐMV và một số quý Ông, các em Thiếu Nhỉ Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.