Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

NGOẠI ĐẠO

NGOẠI ĐẠO

"Nó không có đạo, nó ngoại đạo". Ừ! thì người ta bảo thế. Nó cũng chẳng biết có đạo hay không có đạo là gì, việc nó biết là đến nhà thờ vui hơn ở nhà

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.